Hoppa till innehållet

Om Norrbottensteatern

Om Norrbottensteatern 

Norrbottensteatern etablerades 1967 som en förening och ombildades 1976 till anslagsstiftelse. Stiftarna var Norrbottens läns landsting och Luleå kommun som också, tillsammans med Statens kulturråd, är teaterns anslagsgivare och huvudsakliga finansiärer.

Norrbottensteatern – hela länets teater

Norrbottensteatern är Sveriges första länsteater och hela länets teater. Norrbottens läns landsting och Luleå kommun ger årligen Norrbottensteatern i uppdrag att producera professionell, högkvalitativ scenkonst för barn, unga och vuxna och att ge föreställningar både på de tre scenerna i teaterhuset i Luleå och på turné i länets 14 kommuner.

Barn och unga är en prioriterad grupp, vilket betyder att ca 30% av teaterns verksamhet ska riktas mot dessa grupper. Ung Scen Norr är en ny avdelning inom teatern som riktar sig till unga från 13 år i sju av länets kommuner. För detta projekt har speciella medel sökts och erhållits.

Repertoaren ska vara varierad - en blandning av klassiker och nyskrivet - med en mångfald angelägna och underhållande berättelser i olika storlekar, genrer och med olika formspråk för att därmed kunna ge publiken flerdimensionella bilder av människor och samhälle.

Varje år producerar och spelar Norrbottensteatern 6-7 egna uppsättningar på den fasta scenen i Luleå och runt om i länet. Norrbottensteatern arrangerar också 12-14 olika gästspel, Soppteatrar, After Work-arrangemang med mera.

Under 2016 spelades totalt 395 antal föreställningar varav 355 egna uppsättningar 29 i samarbete med andra producenter samt 8 gästspel. Av de 395 föreställningarna spelades 245 st i teaterhuset, 112 föreställningar spelades på turné varav 110 av dessa i länets 14 kommuner. Det sammanlagda publikantalet under ett vanligt år uppgår till 40-45 000 personer beroende på hur mycket barnteater med avsevärt färre publikplatser per föreställning som spelas.

Norrbottensteaterns verksamhet har ett femtiotal anställda, en årsomsättning på ca 50 miljoner kronor och en självfinansieringsgrad som pendlar mellan 12,5-15%. 

Relationer och samverkan

Norrbottensteatern samverkar med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och andra aktörer i länet. Teatern samverkar även med näringslivet för sprida teaterupplevelser till fler.

Teatern samverkar också med länets övriga teatrar samt stödjer och samarbetar särskilt med länets amatörverksamhet, med en länsregissör som resurs för dessa. Teatern samverkar med övriga teatrar i norra Sverige i Norrscen. Bl a gemensam kompetensutveckling och samproduktioner görs. Samarbetet med Teaterhögskolan i Luleå som ligger vägg i vägg med teatern är konstnärligt befrämjande för båda parter.

Det finns drygt 300 teaterombud på arbetsplatser och i samband med produktioner bildas ofta referensgrupper där teaterbesökarna får fördjupad kunskap, relationer byggs och teatern får feedback under arbetets gång.

Kultursamverkan

Kultursamverkansmodellen har funnits i länet sedan 2011. Den innebär att Norrbottensteatern ej längre får direkta verksamhetsanslag från staten via Statens Kulturråd, utan att Norrbottens läns landsting är mottagare av de statliga pengarna och i sin tur fördelar också den statliga insatsen till respektive länsinstitution. Kultursamverkan i Norrbotten bygger på den Kulturplan 2014-16, som upprättats av landstinget i samverkan med Norrbottens 14 kommuner, politiker, tjänstemän, kulturföreningar/organisationer samt andra i civil-samhället. Förankrings- och revideringsarbetet för Kulturplanen är återkommande, vilket innebär resor och möten i hela länet för teaterchefen, som också sitter i styrgruppen för kulturplanearbetet.

Perspektiv på nutid och framtid

Norrbottensteatern är som alla andra länsteatrar till mycket stor del beroende av anslag från stat, landsting och kommun, i vårt fall ca 85% av vår totala budget. Vi har de senaste åren fått ett relativt gott gensvar på de grundfinansieringsproblem som ligger kvar efter tidigare besparingar. Både Norrbottens läns landsting och Luleå kommun har hörsammat våra svårigheter och varit mer generösa än många andra länsteatrars huvudanslagsgivare vad beträffar graden av uppskrivningar.

Däremot har staten inte på många år varit i närheten av uppskrivningar som motsvarar löne- och prisökningar. År 2015 blev statens del en sänkning med -0, 3 % av det totala koffertanslaget som fördelas av landstingen och regionerna. För 2016 blev det en begränsad uppskrivning av det statliga anslaget med 1,15 %. Redan nu innebär statens begränsade satsningar på länsverksamheterna att grunden för Norrbottensteaterns verksamhet urholkas alltmer.

Till detta kommer att kostnaderna för turné är särskilt omfattande i Norrbotten varför Norrbottensteatern på grund av sin ekonomiska situation inte har möjlighet att turnera mer än i mycket begränsad omfattning. En framställd önskan sedan flera år är att staten tar ett extra ansvar för geografiska förutsättningar som är annorlunda än i övriga Sverige.